Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER:

Introduktion
Disse bestemmelser finder anvendelse som en del af udbuddet og levering, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af Jada Group ApS.

Tilbud og salg
Tilbuddet gælder i 30 dage fra datoen for tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ved accept af tilbuddet fremsendes ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen anses for accepteret af køber, medmindre der inden for en uge er fremført en skriftlig indsigelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det oprindelige tilbud og købers accept
gælder ordrebekræftelsen som aftaledokumentet.

Priser
Priserne er baseret på gældende valutakurser og råvarepriser. Ved væsentlige ændringer, forbeholder Jada Group ApS sig ret til at ændre prisen tilsvarende.
Alle priser er eksklusiv moms og tilslutning til elnettet, hvis det kræves udført af autoriseret elektriker.

Levering
Leveringstiden for de bestilte produkter, der normalt angivet i tilbuddet, ordrebekræftelse eller leveringskontrakt, skal betragtes som vejledende. Hvis den aftalte leveringstid ikke overholdes og forsinkelser opstår, fører dette ikke til ansvar for Jada Group ApS. Ved force majeure er Jada Group ApS ikke ansvarlig for konsekvenserne heraf.

Betalingsbetingelser standardprodukter
Betaling netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling, bortfalder alle rabatter og Jada Group ApS opkræver morarenter i overensstemmelse med nærværende lovbestemte satser. Medmindre andet er aftalt skriftligt, faktureres det fulde beløb ved bekræftet ankomst af varerne til Jada Groups lager.

Betalingsbetingelser specialprodukter
Ved ordrebekræftelse faktureres 50% af varens værdi med 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Medmindre andet er aftalt skriftligt, faktureres resten ved bekræftet ankomst til Jada Groups lager. Ved for sen betaling, bortfalder alle rabatter og Jada Group ApS opkræver morarenter i overensstemmelse med nærværende lovbestemte satser.

Ejerskab
Jada Group ApS ejer det leverede, indtil der er fuldt betalt. Hvis varer og tjenesteydelser leveres i henhold til ordrebekræftelse og betaling ikke finder sted efter gentagne rykkere, så accepteres det, at Jada Group ApS eller et firma på vegne af Jada Group ApS kan bringe de leverede produkter tilbage uden forudgående aftale. Dette fritager ikke køber for betaling af omkostninger forbundet med enhver montage eller demontage af de leverede produkter.

Klager / reklamation
Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen af varer. Accepteret følgeseddel betragtes som godkendelse af fejlfri levering. Produktet må ikke blive repareret af andre uden skriftlig godkendelse fra Jada Group ApS. Hvis dette er tilfældet, fritages Jada Group ApS derefter fra enhver garantiforpligtelse. Klager berettiger ikke køber til helt eller delvist tilbageholdelse af betaling. Returnering af varer må ikke finde sted uden at have indgået skriftlig aftale herom. Skader forårsaget af ydre påvirkninger, anses ikke som en reklamation.

Designs
Alle designs, herunder men ikke begrænset til tegninger, simuleringer, modeller, værktøjer og specifikationer leveret til køber før under eller efter leveringen, forbliver Jada Group ApS ejendom, uanset om køber helt eller delvist, direkte eller indirekte har betalt omkostningerne til disse, og nyder ophavsretlig beskyttelse. Køber må ikke uden tilladelse fra Jada Group ApS bruge produkternes specifikationer med undtagelse for at sikre levering, drift og vedligeholdelse. Køber må ikke kopiere, videregive eller overføre de ovennævnte oplysninger til tredjemand uden tilladelse fra Jada Group ApS. Begrundet mistanke om tilbudsmodtagers overdragelse af Designs til tredjemand som udgør et potentielt ophavsretligt værk, forelægges fogedretten i Kolding til bevissikringsundersøgelse efterfulgt af, om nødvendigt, erstatning for tabt fortjeneste, tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af værket samt øvrige hjemlede sanktioner såsom, men ikke begrænset til, bødestraf.

Garanti
Garantiperioden begynder fra den dag leveringen er afsluttet. Jada Group ApS giver 1 års garanti på elektriske komponenter (transformere, stikkontakter), gældende fra leveringsdato. Garantien på lyskilder gælder kun i tilfælde, hvor lyskilden er defekt ved levering. Denne garanti dækker ikke ændringer i lyskildens karakter over tid, da dette anses for at være en normal forandringsproces for denne type lyskilder. Ved egen
montering yder Jada Group ApS ingen garanti hverken på produktet eller montagen. Garantien gælder ikke for skader forvoldt af udefrakommende hændelser, såsom voldsomt vejr, vandalisme, ulykker, eller andre hændelser, der ligger uden for normal
brug og kontrol. Omkostninger i forbindelse med garantireparationer/udskiftning og fragt afholdes af køber

Forsendelse
Varer afsendes normalt EXW fabrik Europa, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber bærer alle risici og omkostninger forbundet med at bringe varerne til deres destination. Dette gælder også for midlertidig opbevaring / omladning på Jada Group ApS lager i Rødekro. Køber skal straks give sin indsigelse til speditionsselskabet, hvis der er opstået en form for skade under transporten.

Montering Jada Group ApS
Enhver montage udføres på købers regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. I de tilfælde, hvor det er på forhånd er aftalt fast pris på installation, kræver dette fri og uhindret adgang til opstillingsstedet, så installationsarbejdet kan udføres kontinuerligt, og at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. Eventuelle yderligere omkostninger ved ændringer af dette, betales af køber. Det påhviler køber for egen regning at sørge for:
1. Alt arbejde i forbindelse med og tilslutning af elektricitet til dekorationen, der leveres med powerkabel (med eller uden et stik).
2. At Jada Group ApS har fri adgang til uafbrudt udførelse af montagen
3. At dække udgifter som følge af forsinkelse, udsættelse eller lignende opstået ved årsager uden for Jada Groups ApS ansvar.
4. At dække udgifter som følge af Force majeure, herunder særligt voldsomt vejr.

Montering af køber selv
Køber tager ansvar for montage og opbevaring, samt ansvar for korrekt behandling af juleudsmykningen. Ref. punkt “Garanti”.

Opbevaring
Ved opbevaring af juleudsmykning på Jada Group ApS lager, opkræves køber årlig forhåndsaftalt lejeafgift pr. kvm. Emballering og håndtering på lager er ikke inkluderet. Parterne kan opsige lejeaftalen med 30 dages frist fra den 1. i måneden.

 

LEJEBETINGLESER:

Nedenstående generelle lejebetingelser er gældende fra 1. december 2022 og erstatter dermed alle tidligere udgaver af lejebetingelserne.

Generelt: Enhver aftale om leje af produkter sker i henhold til nedenstående leje- og leveringsbetingelser, medmindre disse betingelser er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med Jada Group ApS. Der tages forbehold for fejl og ændringer på websiden, annoncer, brochurer og andet salgsmateriale. Evt. fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Jada Group ApS.

Ansvar og forpligtelser: Lejer har det fulde ansvar i lejeperioden for alle produkter, leveret og eller opstillet af Jada Group ApS. Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for de lejede produkter i lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige kontroller og nødvendige vedligeholdelser. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvarsforsikring, som kan dække ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug. Lejer er forpligtet til, ved lejemålets ophør, at tilbagelevere de lejede produkter i samme stand som ved modtagelsen, dvs. rengjort og uden fejl og mangler. Det lejede vil efter returnering til udlejer blive efterset, og lejer hæfter fuldt ud for skader, mangler, mangelfuld rengøring o. lign. som kan konstateres ved lejemålets ophør. Kan de udlejede produkter ikke repareres vil lejer blive pålagt at betale en ny til listepriser.

Udlejer har produktansvarsforsikring op til 10 millioner kr.

Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige de lejede produkter i udlejningsperioden.

Betaling: Lejepriserne er for 1 uge (7 dage) og eksklusive fragt, moms, montage, nedtagning og eventuel leje af lift.

Levering:  Jada Group ApS forpligter sig til at levere de lejede produkter til tiden jf. booking og have produkterne klar til brug efter aftale. Lejer skal sikre der er fri passage til og fra opsætningsstedet. Lejeperioden starter, når produkterne forlader Jada Groups lager og slutter når produkterne befinder sig på Jada Groups lager igen.

Tyveri: Tyveri og hærværk skal politianmeldes. Lejer forpligter sig til at sikre alle lejede produkter mod tyveri på en forsvarlig måde.

Force majeure: Jada Group ApS forbeholder retten til at annullere ordrer og/eller udskyde evt. aftalt afhentning af produkter, og er samtidig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Jada Groups rimelige kontrolmuligheder. Herunder gældende: oprør, brand, uroligheder, terrorisme, krig, vareknaphed, offentlige forskrifter, lockout, strejke, slowdown, mangel på transport­midler, sygdom, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i afprøvning eller produktion, manglende energiforsyning, trafik eller vejrlig herunder lukket bro. Samtlige lejers rettigheder suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. lejer kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Jada Group.

Står du med et projekt eller en idé?

Vi tror på at ethvert byrum fortjener at blive set fra sin bedste side. I et samarbejde med os, er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for samarbejdet altid er skræddersyet til jer.

Er du interesseret i et samarbejde så udfyld formularen, eller kontakt os via telefon +45 70 20 00 03 eller skriv til os på info@jadagroup.dk.

Samarbejde

Du er altid mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Dine kontaktinformationer

Beskriv hvad vi kan hjælpe med

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Skriv os et par ord om din forespørgelse, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forespørgsel

Dine kontakt informationer

Hvad kan vi hjælpe med?

Checkboxes

Beskriv hvad vi kan hjælpe med

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Log ind