Handelsbetingelser

Introduktion
Disse bestemmelser finder anvendelse som en del af udbuddet og levering, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af Jada Group ApS.

Tilbud og salg
Tilbuddet gælder i 30 dage fra datoen for tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ved accept af tilbuddet fremsendes ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen anses for accepteret af køber, medmindre der inden for en uge er fremført en skriftlig indsigelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det oprindelige tilbud og købers accept
gælder ordrebekræftelsen som aftaledokumentet.

Priser
Priserne er baseret på gældende valutakurser og råvarepriser. Ved væsentlige ændringer, forbeholder Jada Group ApS sig ret til at ændre prisen tilsvarende.
Alle priser er eksklusiv moms og tilslutning til elnettet, hvis det kræves udført af autoriseret elektriker.

Levering
Leveringstiden for de bestilte produkter, der normalt angivet i tilbuddet, ordrebekræftelse eller leveringskontrakt, skal betragtes som vejledende. Hvis den aftalte leveringstid ikke overholdes og forsinkelser opstår, fører dette ikke til ansvar for Jada Group ApS. Ved force majeure er Jada Group ApS ikke ansvarlig for konsekvenserne heraf.

Betalingsbetingelser standardprodukter
Betaling netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling, bortfalder alle rabatter og Jada Group ApS opkræver morarenter i overensstemmelse med nærværende lovbestemte satser. Medmindre andet er aftalt skriftligt, faktureres det fulde beløb ved bekræftet ankomst af varerne til Jada Groups lager.

Betalingsbetingelser specialprodukter
Ved ordrebekræftelse faktureres 50% af varens værdi med 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Medmindre andet er aftalt skriftligt, faktureres resten ved bekræftet ankomst til Jada Groups lager. Ved for sen betaling, bortfalder alle rabatter og Jada Group ApS opkræver morarenter i overensstemmelse med nærværende lovbestemte satser.

Ejerskab
Jada Group ApS ejer det leverede, indtil der er fuldt betalt. Hvis varer og tjenesteydelser leveres i henhold til ordrebekræftelse og betaling ikke finder sted efter gentagne rykkere, så accepteres det, at Jada Group ApS eller et firma på vegne af Jada Group ApS kan bringe de leverede produkter tilbage uden forudgående aftale. Dette fritager ikke køber for betaling af omkostninger forbundet med enhver montage eller demontage af de leverede produkter.

Klager / reklamation
Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen af varer. Accepteret følgeseddel betragtes som godkendelse af fejlfri levering. Produktet må ikke blive repareret af andre uden skriftlig godkendelse fra Jada Group ApS. Hvis dette er tilfældet, fritages Jada Group ApS derefter fra enhver garantiforpligtelse. Klager berettiger ikke køber til helt eller delvist tilbageholdelse af betaling. Returnering af varer må ikke finde sted uden at have indgået skriftlig aftale herom. Skader forårsaget af ydre påvirkninger, anses ikke som en reklamation.

Designs
Alle designs, herunder men ikke begrænset til tegninger, simuleringer, modeller, værktøjer og specifikationer leveret til køber før under eller efter leveringen, forbliver Jada Group ApS ejendom, uanset om køber helt eller delvist, direkte eller indirekte har betalt omkostningerne til disse, og nyder ophavsretlig beskyttelse. Køber må ikke uden tilladelse fra Jada Group ApS bruge produkternes specifikationer med undtagelse for at sikre levering, drift og vedligeholdelse. Køber må ikke kopiere, videregive eller overføre de ovennævnte oplysninger til tredjemand uden tilladelse fra Jada Group ApS. Begrundet mistanke om tilbudsmodtagers overdragelse af Designs til tredjemand som udgør et potentielt ophavsretligt værk, forelægges fogedretten i Kolding til bevissikringsundersøgelse efterfulgt af, om nødvendigt, erstatning for tabt fortjeneste, tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af værket samt øvrige hjemlede sanktioner såsom, men ikke begrænset til, bødestraf.

Garanti
Garantiperiode begynder fra den dag leveringen er afsluttet. Jada Group ApS giver 1 års garanti på elektriske komponenter (transformere, stikkontakter), gældende fra leveringsdato. Der er ikke garanti på selve lyskilden. Garantien dækker ikke følgeskader på andre produkter og anden installation. De fleste lyskilder vil med tiden ændre karakter og vil derfor ikke blive accepteret som en klage, Hvis dette anses som en normal forandringsproces for denne type
lyskilder. Ved egen montering yder Jada Group ApS ingen garanti hverken på produktet eller montagen. Omkostninger i forbindelse med garantireparationer / udskiftning og
fragt afholdes af køber.

Forsendelse
Varer afsendes normalt EXW fabrik Europa, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber bærer alle risici og omkostninger forbundet med at bringe varerne til deres destination. Dette gælder også for midlertidig opbevaring / omladning på Jada Group ApS lager i Rødekro. Køber skal straks give sin indsigelse til speditionsselskabet, hvis der er opstået en form for skade under transporten.

Montering Jada Group ApS
Enhver montage udføres på købers regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. I de tilfælde, hvor det er på forhånd er aftalt fast pris på installation, kræver dette fri og uhindret adgang til opstillingsstedet, så installationsarbejdet kan udføres kontinuerligt, og at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. Eventuelle yderligere omkostninger ved ændringer af dette, betales af køber. Det påhviler køber for egen regning at sørge for:
1. alt arbejde i forbindelse med og tilslutning af elektricitet til dekorationen, der leveres med powerkabel (med eller uden et stik).
2. at Jada Group ApS har fri adgang til uafbrudt udførelse af montagen
3. At dække udgifter som følge af forsinkelse, udsættelse eller lignende opstået ved årsager uden for Jada Groups ApS ansvar.

Montering af køber selv
Køber tager ansvar for montage og opbevaring, samt ansvar for korrekt behandling af juleudsmykningen. Ref. punkt “Garanti”.

Opbevaring
Ved opbevaring af juleudsmykning på Jada Group ApS lager, opkræves køber årlig forhåndsaftalt lejeafgift pr. kvm. Emballering og håndtering på lager er ikke inkluderet. Parterne kan opsige lejeaftalen med 30 dages frist fra den 1. i måneden.

Står du med et projekt eller en idé?

Vi tror på at ethvert byrum fortjener at blive set fra sin bedste side. I et samarbejde med os, er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for samarbejdet altid er skræddersyet til jer.

Er du interesseret i et samarbejde så udfyld formularen, eller kontakt os via telefon +45 70 20 00 03 eller skriv til os på info@jadagroup.dk.

Samarbejde

Du er altid mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Dine kontaktinformationer

Beskriv hvad vi kan hjælpe med

Størst tilladte upload: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Skriv os et par ord om din forespørgelse, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forespørgsel

Dine kontakt informationer

Hvad kan vi hjælpe med?

Checkboxes

Beskriv hvad vi kan hjælpe med

Størst tilladte upload: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Log ind